Hướng dẫn cấu hình

Hướng dẫn cấu hình thiết bị Fortigate hoạt động ở mode NAT/ROUTE
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ kết nối và cấu hình thiết bị ở mode hoạt động NAT/Route để bảo vệ cho các kết nối mạng riêng ra Internet. Ở chế độ NAT, chún...
Wed, 3 Jul, 2019 at 3:49 PM
Security Rating
Bài này sẽ giúp bạn kiểm tra mức độ bảo mật, phân tích dựa trên Fortinet SecurityFabric nhằm xác định những lỗ hổng dễ bị tấn công trong mô hình mạng. Vi...
Wed, 3 Jul, 2019 at 10:50 PM
How to load/convert a FortiGate configuration file from one unit to another (file conversion for a different model).
This article explains how to transfer a FortiGate configuration file to a new FortiGate unit of a different model.   1.  Open the backup configuration f...
Wed, 2 Oct, 2019 at 11:55 AM
How to upgrade from one FortiGate unit to another and keep the same configuration
Description As there are various hardware differences between FortiGate models, there is no way to directly transfer the configuration file from one Fort...
Wed, 2 Oct, 2019 at 11:56 AM
Hướng dẫn cách kích hoạt FortiToken Mobile bản dùng thử.
Mô tả: Bài viết này hướng dẫn cách kích hoạt các FortiToken bản dùng thử có trên mỗi thiết bị FortiGate. Hướng dẫn: Để kích hoạt FortiToken Mobile trên t...
Mon, 17 Feb, 2020 at 1:57 PM
Hướng dẫn cấu hình Data Log Sources để gửi dữ liệu log ở định dạng phù hợp đến thành phần thu thập McAfee Event Receiver
A. Giới thiệu Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách cấu hình nguồn dữ liệu (Data log sources) để gửi dữ liệu log ở định dạng phù hợp đến thành phần thu thập...
Sat, 13 Jun, 2020 at 11:35 PM
Đăng kí FortiAnalyzer/FortiManager VM
Sản phẩm  FortiAnalyzer FortiAnalyzer-VM FortiManager FortiManager-VM Mô tả ban đầu Bài này hướng dẫn quy trình đăng kí FortiAnalyzer/FortiManager VM...
Tue, 6 Oct, 2020 at 1:49 PM