Fortinet Troubleshooting

FortiGate troubleshooting guide
Hướng dẫn debug các sự cố liên quan đến thiết bị FortiGate thông qua CLI http://kb.fortinet.com/kb/viewAttachment.do?attachID=FortiGate_Troubleshooting_gui...
Wed, 19 Apr, 2017 at 6:27 PM
Hướng dẫn troubleshoot lỗi đồng đồng bộ trên thiết bị FortiGate cấu hình HA
Bước 1: Cần kiểm tra các nội dung sau: Hai thiết bị phải cấu hình cùng firmware Hai thiết bị phải cấu hình mode hoạt động như nhau: NAT or Transparent ...
Tue, 7 Nov, 2017 at 11:55 AM
Các bước xử lý lỗi liên quan kết nối qua FortiGate bằng Sniffer, Debug Flow, Session List, Routing Table
Bài này chỉ ra những bước đầu tiên để troubleshoot những lỗi kết nối đến hoặc thông qua FortiGate. Nó cũng hữu ích trong việc cung cấp những thông tin c...
Fri, 8 Dec, 2017 at 2:28 PM
Hướng dẫn xử lý sự cố liên quan đến Performance của FortiGate
Mục đích tài liệu “Tài liệu hướng dẫn hướng dẫn xử lý sự cố liên quan đến Performance của FortiGate” được sử dụng trong việc troubleshoot nhằm: Hướng dẫn...
Wed, 8 Apr, 2020 at 12:13 PM
Hướng dẫn xử lý sự cố liên quan đến việc AddTrust External root CA hết hạn dẫn đến việc không thể kết nối đến một số websites
Mục đích tài liệu “Hướng dẫn xử lý sự cố liên quan đến việc AddTrust External root CA hết hạn dẫn đến việc không thể kết nối đến một số websites” được sử d...
Sat, 13 Jun, 2020 at 12:45 PM