Bước 1:
Cần kiểm tra các nội dung sau:

 • Hai thiết bị phải cấu hình cùng firmware
 • Hai thiết bị phải cấu hình mode hoạt động như nhau: NAT or Transparent
 • Hai thiết bị phải cấu hình VDOM mode giống nhau
 • Hoạt động với nhiều VDOM (Virtual Domain) thì phải cấu hình các VDOM giống nhau

Bước 2:

Trên một nhóm HA hoạt động, các lệnh sau sẽ cho phép xác minh trạng thái HA:

           

Trên thiết bị chính:

FGT300-5 (global) # get system ha status

Model: 300
Mode: a-p
Group: 30
Debug: 0
ses_pickup: disable
Master:200 FGT300-5 FG300A3906550380 0
Slave :128 FGT300-2 FG300A2904500186 1
number of vcluster: 1
vcluster 1: work 169.254.0.1
Master:0 FG300A3906550380
Slave :1 FG300A2904500186

      Trên thiết bị phụ:

FGT300-2 (global) # get system ha status

Model: 300
Mode: a-p
Group: 30
Debug: 0
ses_pickup: disable
Slave :128 FGT300-2 FG300A2904500186 1
Master:200 FGT300-5 FG300A3906550380 0
number of vcluster: 1
vcluster 1: standby 169.254.0.1
Slave :1 FG300A2904500186
Master:0 FG300A3906550380

Yêu cầu các thông số show được trên cả 2 thiết bị phải giống nhau

Bước 3:

Khi thực hiện đồng bộ giữa 2 thiết bị, trên giao diện CLI sẽ có những thông báo như sau:

 • Các tin nhắn từ giao diện console khi thực hiện đồng bộ thành công:

slave's configuration is not in sync with master's, sequence:0

slave's configuration is not in sync with master's, sequence:1

slave's configuration is not in sync with master's, sequence:2

slave's configuration is not in sync with master's, sequence:3

slave's configuration is not in sync with master's, sequence:4

slave starts to sync with master

logout all admin users

slave succeeded to sync with master

 • Các tin nhắn từ giao diện Console khi thực hiện đồng bộ thất bại

slave is not in sync with master, sequence:0. (type 0x3)

slave is not in sync with master, sequence:1. (type 0x3)

slave is not in sync with master, sequence:2. (type 0x3)

slave is not in sync with master, sequence:3. (type 0x3)

slave is not in sync with master, sequence:4. (type 0x3)

global compared not matched

 • So sánh checksum của các thiết bị trong cụm

Sử dụng lệnh chuẩn đoán sau đây để so sánh tổng kiểm tra cấu hình tất cả các thiết bị trong cụm:  diagnose sys ha checksum show

           

Đầu ra sau đây là cho thiết bị chính của một cụm HA:

is_manage_master()=1, is_root_master()=1  (=1 thể hiện đây là thiết bị Master)

debugzone

global: a0 7f a7 ff ac 00 d5 b6 82 37 cc 13 3e 0b 9b 77

root: 43 72 47 68 7b da 81 17 c8 f5 10 dd fd 6b e9 57

all: c5 90 ed 22 24 3e 96 06 44 35 b6 63 7c 84 88 d5

checksum

global: a0 7f a7 ff ac 00 d5 b6 82 37 cc 13 3e 0b 9b 77

root: 43 72 47 68 7b da 81 17 c8 f5 10 dd fd 6b e9 57

all: c5 90 ed 22 24 3e 96 06 44 35 b6 63 7c 84 88 d5

           

Đầu ra sau đây là của một thiết bị phụ trong cụm:

diagnose sys ha checksum show

is_manage_master()=0, is_root_master()=0 (=0 thể hiện đây là thiết bị Slave)

debugzone

global: a0 7f a7 ff ac 00 d5 b6 82 37 cc 13 3e 0b 9b 77

root: 43 72 47 68 7b da 81 17 c8 f5 10 dd fd 6b e9 57

all: c5 90 ed 22 24 3e 96 06 44 35 b6 63 7c 84 88 d5

checksum

global: a0 7f a7 ff ac 00 d5 b6 82 37 cc 13 3e 0b 9b 77

root: 43 72 47 68 7b da 81 17 c8 f5 10 dd fd 6b e9 57

all: c5 90 ed 22 24 3e 96 06 44 35 b6 63 7c 84 88 d5

 • Yêu cầu các thông số trong debug zone và checksum phải giống nhau và giống nhau trên cả hai thiết bị.
 • Nếu thủ tục trước đó hiển thị các thông tin bao gồm đối tượng đồng bộ 0x30 (ví dụ: HA_SYNC_SETTING_CONFIGURATION = 0x03) thì có vấn đề đồng bộ hóa với cấu hình
 • Nhập lệnh sau để bật tính năng capture terminal
 • diagnose debug enable
 • Nhập lệnh sau để dừng đồng bộ hóa HA.

execute ha sync stop

 • Nhập lệnh sau để hiển thị tổng kiểm tra cấu hình.

diagnose sys ha checksum show global

 • Sao chép đầu ra vào một tập tin văn bản.
 • Lặp lại cho tất cả các đơn vị bị ảnh hưởng.
 • So sánh tệp văn bản từ đơn vị chính với tệp văn bản từ mỗi đơn vị cụm sao để tìm các checksums không khớp.
 • Lặp lại cho VDOM gốc:
 • diagnose sys ha checksum show root
 • Lặp lại cho tất cả VDOMS (nếu có nhiều cấu hình VDOM được bật):

diagnose sys ha checksum show <vdom-name>

 • Nhập các lệnh sau để bắt đầu cấu hình HA và ngừng gỡ lỗi:

execute ha sync start

diagnose debug disable

diagnose debug reset