B1: Login vào trang web www.support.fortinet.com 

B2: Chọn thiết bị cần nhập license renew.

 

B6: Chọn Renew Contract

 

B7: Nhập Contract Number (nằm trong file E-License) > Chọn 
Next

 

B9: Kiểm tra lại thông tin Serial thiết bị và Contract Number > Chọn Next

 

B10: Đọc và chấp nhận thủ tục đăng ký thiết bị > Sau đó chọn N
ext

 

B11: Kiểm tra lại thông tin thiết bị khi đã thêm active renew/license rời > Sau đó chọn Confirm

 

B12: Chọn Done để hoàn tất việc active renew/license rời cho thiết bị
.