1. Cài đặt mới license lần đầu

License được cài đặt mới lần đầu trong 2 trường hợp:

  • Thiết bị mới được cài đặt.
  • Thiết bị được cài đặt lại.

Cài đặt mới license là một bước trong quy trình cài đặt ban đầu cho thiết bị AED, áp dụng cho cả hai trường hợp bên trên.

  • Về quy trình cài đặt mới cho AED, vui lòng tham khảo “AED Quick Start Card” được gửi kèm theo thiết bị mới hoặc có thể tìm thấy trong “AED User Guide”.
  • Về quy trình cài đặt lại cho AED, vui lòng tham khảo mục “Reinstalling AED” trong tài liệu “AED User Guide”.

Trong trường hợp không có “AED Quick Start Card”, bạn có thể tải nó về từ NETSCOUT Technical Assistance Center (ATAC) hoặc liên hệ VIETNET để được hỗ trợ.

2. Thay thế license AED cũ bằng license AED mới

Khi thực hiện thay thế license AED hiện có bằng license mới, không cần thiết phải gỡ bõ license AED cũ.

Để cài đặt license mới cho thiết bị AED, thực hiện:

  1. Đăng nhập vào CLI với quyền administrator.
  2. Nhập: / system license set AED "model" license_key

Trong đó:

Model: Là mã hiệu của thiết bị AED, được gửi kèm theo email license từ hãng.

License key: Là mã license.

Ví dụ:


Lưu ý: Câu lệnh trên có phân biệt chữ in hoa / thường. Vui lòng nhập vào model và license chính xác như trong email license nhận được, bao gồm cả khoảng trắng và các ký tự khác.

        3. Để xác nhận việc cập nhật license thành công, nhập: / system license show

Câu lệnh sẽ hiển thị thông tin model và license hiện tại.

        4. Lưu cấu hình vừa thay đổi, nhập: / config write

 

3. Cài đặt hoặc nâng cấp AIF license

Khi mua mới hoặc gia hạn license AIF, khách hàng sẽ nhận được một license key. Quý khách bắt bược phải cài đặt license này vào thiết bị AED để có thể cập nhật được dữ liệu từ AIF.

Để cài đặt license AIF cho thiết bị, thực hiện:

  1. Đăng nhập vào CLI với quyền administrator.
  2. Nhập: / system license set ASERT "AED-AIF-ADVANCED" expires: expirationDate license_key

Trong đó:

expirationDate: Là ngày hết hạn license, được gửi kèm theo email license từ hãng.

License key: Là mã license.

Ví dụ:

 

Lưu ý: Câu lệnh trên có phân biệt chữ in hoa / thường. Vui lòng nhập vào model và license chính xác như trong email license nhận được, bao gồm cả khoảng trắng và các ký tự khác.

        3. Để xác nhận việc cập nhật license thành công, nhập: / system license show

Câu lệnh sẽ hiển thị thông tin model và license hiện tại.

        4. Lưu cấu hình vừa thay đổi, nhập: / config write