1. Đăng ký thiết bị lần đầu

Thực hiện đăng ký lần đầu cho thiết bị NGFW mua mới (trong trường hợp renew license cho thiết bị NGFW thì bỏ qua bước này).

  1. Trong email Forcepoint Order Confirmation, tìm số POL (Proof of License) hoặc POS (Proof of Serial Number) của thiết bị NGFW.

 

            2. Truy cập vào trang web License Center: https://stonesoftlicenses.forcepoint.com

            3. Nhập số POL hoặc POS vào ô License Identification field và chọn Submit.

            4. Ở mục License Product, chọn Register, một cửa sổ mới sẽ mở ra yêu cầu người dùng khai báo thông tin cá nhân và License Binding.

Forcepoint SMC

Thiết bị NGFW:

            5. Nhập vào thông tin cá nhân và License Binding theo yêu cầu.

                Lưu ý: Tùy theo loại License mà thông tin yêu cầu sẽ khác nhau:

                a. Thiết bị NGFW: License cho thiết bị NGFW sẽ được tự động liên kết với số POS, trong trường hợp này chỉ cần khai báo thông tin cá nhân:

                b. Forcepoint SMC Server: Chọn binding theo IP Address, nhập vào IP của Management Server.

                c. Engine software và Virtual Appliance: Binding license các thành phần này với POL của Management Server.

                Để tìm kiếm POL của Management Server, thực hiện:

  • Mở Management Client.
  • Chọn Configuration  Administration → Licenses → Servers.
  • Click phải chuột vào Management Server License Properties.

                d. Các Components khác của SMC: Binding license các thành phần này với POL của Management Server. Nếu license của Management Server đã được binding với một địa chỉ IP thì cũng có thể tùy chọn binding license các components này với cùng địa chỉ IP đó.


2. Tải về các file license

Khi đã thực hiện xong bước đăng ký lần đầu cho thiết bị (hoặc renew license cho thiết bị hiện có), tiến hành tải về các file license:

  1. Truy cập vào trang web License Center: https://stonesoftlicenses.forcepoint.com.
  2. Nhập vào số POL hoặc POS (tương tự bước 3, phần 1).
  3. Download license file:

3. Cài đặt license mới vào hệ thống

Sau khi tải về các file license, thực hiện cài đặt các license này vào Management Server.

  1. Mở Management Client.
  2. Chọn Configuration  Administration.
  3. Click chuột phải vào Licenses, chọn Install Licenses.