Qui trình triển khai

Đăng ký bản cài đặt thử nghiệm

B1:Truy cập đường link 

 

 

B2: Đăng ký thông tin để download 

B3: Sau khi download tiến hành cài đặt

  • Server bao gồm:           
    1. SQL Server 
    2. ePO Server (McAfee)

Note: Đối với hệ thống dưới 250 users, Có thể cài đặt ePO and SQL server trên cùng 1 server.


Yêu cầu cấu hình server cài đặt

 

McAfee     Requirements

Management Server - McAfee ePO 

 

Operating system
The software requires one of these supported 64-bit server-class operating systems.
Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
 Windows Server 2019

Hardware
- 100GB HDD or higher
- 8GB available RAM minimum.
- CPU: 64-bit Intel compatible (Recommended) 4 cores minimum
- NIC: 100MB or higher
- File System: NTFS recommended
    - IP Address: McAfee recommends using a static IP address

 Database Server(SQL Server)

 

McAfee ePO supports any edition of these Microsoft SQL Servers.
- Microsoft SQL Server 2012 Standard, Enterprise, Workgroup, Express
- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2017
 Note: ePO not support SQL Server Web Edition