Mô tả tình huống

Tại sao tôi nhận được một số Event Logs báo FortiGuard license đã hết hạn?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hợp đồng FortiGuard hết hiệu lực?

Các sản phẩm áp dụng

Tất cả các thiết bị FortiGate.
Chi tiết

Các log này xuất hiện có thể do một hoặc một số nguyên nhân sau:

1) Hết hạn dùng thử:

Khi kiễm tra trạng thái của FortiGuard Web Filter hay FortiGuard-AntiSpam trên GUI hay kích hoạt các tính năng trên lần đầu tiên, ta sẽ có 30 ngày dùng thử. Sau thời gian này, các log như bên dưới sẽ xuất hiện để thông báo việc dùng thử đã kết thúc.

2016-03-07 09:17:07 device_id=FGTxxxxxxxxxxxxx log_id=0100020101 type=event subtype=system pri=critical msg="Fortiguard license is expired"

2) Hết hạn hợp đồng

Nếu đã mua FortiGuard license nhưng khi hợp đồng hết hạn lại không được gia hạn, các log như bên dưới sẽ xuất hiện để thông báo FortiGuard license đã hết hạn.

2016-03-01 21:35:58 device_id=FGTxxxxxxxxxxxxx log_id=0100020101 type=event subtype=system pri=critical msg="Fortiguard license is expired"

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu license FortiGuard hết hạn:

Nếu license không được gia hạn, FortiGuard webfilter, FortiGuard category based web filtering sẽ dừng hoạt động.

Tuy nhiên, nếu thiết bị có sử dụng Static URL filtering thì cấu hình này vẫn hoạt động bình thường.

Trên thực tế, điều này chỉ phù hợp với một số mô hình triển khai khi mà ta bắt buộc phải cho phép truy cập 1 số URL cụ thể và block tất cả các trang web còn lại.

Tính năng AV và IPS scanning vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, tuy nhiên FortiGate sẽ không nhận được bất kì signature mới nào của AV hay IPS. Điều này vô cùng quan trọng bởi vì mỗi ngày sẽ có rất nhiều mối đe dọa mới được phát hiện mà chỉ các thiết bị của Fortinet còn hiệu lực hợp đồng mới được nhận các signature này.