Các bước đăng ký license cho thiết bị thay thế của Fortinet:

Đăng nhập vào trang web hỗ trợ https://support.fortinet.com

Chọn View Products

Chọn Serial Number của thiết bị cũ

Trong mục RMA Replacement, gõ Serial Number của thiết bị thay thế.

Việc chuyển đổi này thay thiết bị cũ bằng thiết bị mới và cũng đính chuyển các hợp đồng hiện có trên thiết bị cũ sang cho thiết bị thay thế.