Bài này sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra thiết bị Fortigate của bạn đã hiển thị đúng license trên Fortiguard chưa và cách troubleshoot nếu có lỗi về license. 

Trước hết, bạn cần phải đăng kí thiết bị để hiển thị license trên Fortiguard.


1. Xem license

Để xem license, vào Dasboard, tìm widget Licenses.


Những license Fortiguard sẽ được liệt kệ ra:

  • Dấu check màu xanh là license đã được active.
  • Dấu hỏi màu xám là unavailable license.
  • License được tô đậm màu cam là không có license hoặc sắp hết license.
  • License tô đậm màu đỏ là license đã hết hạn.

Chú ý:  

Widget chỉ hiển thị những tính năng mà bạn đã enable trên Feature Visibility. Để enable thêm tính năng, vào System > Feature Visibility.

Web Filtering license chỉ xuất hiện active khi 1 web filter profile được đưa vào firewall policy.

Để xem thêm thông tin Fortiguard license, bạn cũng có thể vào System > Fortiguard

2. Troubleshooting

Nếu muốn thêm hoặc đăng ký gia hạn, truy cập support.fortinet.com

Nếu license vẫn chưa available, bạn có thể làm theo những bước sau đây để tìm ra lỗi kết nối. 

Sau mỗi bước troubleshoot, vào System > Fortiguard để kiểm tra xem license đã available chưa.

  • Kết nối tới FortiGuard:

Để Fortigate của bạn kết nối liền tới Fortiguard, vào CLI và gõ những lệnh sau:

Nếu fortigate có nhiều VDOM, hãy đảm bảo là bạn đang sử dụng VDOM quản trị và VDOM này phải truy cập internet được. Để đặt VDOM quản trị, sử dụng lệnh sau:


  • Kiểm tra Fortiguard Filtering:

Để kiểm tra đã kết nối tới fortiguard chưa, vào System > Fortiguard.

Ở phần Filtering, chọn Filtering Services Availability. Nếu chưa thấy dấu check màu xanh, chọn Check Again.


 

Nếu vẫn chưa thấy dấu check màu xanh, thử thay đổi Fortiguard Filtering Port thành port thay thế (8888). Chọn Apply và xem services đã available chưa.


  • Kiểm tra DNS:

Kiểm tra xem DNS có kết nối được tới Fortiguard sử dụng lệnh:


Nếu có IP, chạy những lệnh sau:

Nếu không có IP, vào System > DNS và xem cài đặt đã đúng chưa. Sau đó chạy PING để kiểm tra lại.


  • Liên hệ support

Nếu vẫn không kết nối được, liên hệ support.fortinet.com


3. Kết quả

Vào Dashboard và xem License widget. Những dịch vụ đã mua sẽ có bên cạnh.

Vào System > Fortiguard. Những tính năng và dịch vụ đã mua sẽ có dấu check màu xanh bên cạnh.