Fortinet luôn không ngừng cải tiến dịch vụ FortiGuard và gói dịch vụ hỗ trợ FortiCare. Khi quá ngày hết hạn, khách hàng vẫn chưa gia hạn thêm thì một số dịch vụ sẽ bị tạm ngưng. Do đó, khách hàng cần chủ động gia hạn để tiếp tục duy trì dịch vụ. Sau ngày hết hạn hợp đồng, sẽ có thêm 10 ngày để ân hạn, có nghĩa là nếu hợp đồng được đăng ký và thanh toán trong khoảng 10 ngày đó thì hợp đồng có hiệu lực từ ngày bắt đầu đăng ký.

Sau 10 ngày ân hạn, nếu khách hàng thực hiện gia hạn thì ngày bắt đầu của hợp đồng mới sẽ là ngày hết hạn của hợp đồng cũ, tức là ở đây áp dụng chế độ phạt - Backdate.


Khoảng thời gian Backdate tối đa để cho hợp đồng gia hạn là 6 tháng (180 ngày). Nghĩa là, nếu đã trễ hạn hơn 6 tháng và trong trường hợp đăng ký hợp đồng gia hạn mới có thời lượng hơn 01 năm:
  • Thời điểm bắt đầu (Start date) của hợp đồng mới thực tế sẽ là ngày đăng ký
  • Thời điểm kết thúc của hợp đồng mới sẽ là ngày thứ N kể từ ngày bắt đầu, với N được tính = Thời lượng hợp đồng mới gia hạn (1 năm = 365, 2 năm = 730, ...) - 180.