Nếu một Contract đã đăng kí vào nhầm thiết bị, Khách Hàng sẽ  cần phải đăng nhập vào https://support.fortinet.com  và tạo Customer Service Ticket, và chọn Category thành CS Unit/ Contract Transfer

  1. Khách hàng cần cung cấp Contract Number, Serial Number của  thiết bị đã đăng kí nhầm, và Serial của thiết bị cần nhận chuyển đổi Contract.
  2. Đính kèm Contract Letter phục vụ cho mục đích xác nhận của Customer  Service.

Customer service sẽ xử lý yêu cầu và thông báo khi hoàn tất.  Trường hợp có ngoại lệ phát sinh, Customer Service cũng sẽ thông báo nguyên nhân  vì sao không thể thực hiện quá trình chuyển đổi.