• Thiết bị FortiGate thực hiện chặn các cập nhật này dựa trên Signatures trong tính năng Application Control.
  • Các bước thực hiện:
  • Thực hiện bật tính năng “Application Control” trên thiết bị FortiGate: System>>Feature Select>> Application Cotrol.
  • Thực hiện tạo một New Application Sensor “Block_apple_update” chặn các cập nhật của Apple
    • Security Profiles>> Application Control

  • Chọn Signatures “Apple.software.update” trong phần Signatures của Profile Application Control để Block.

                        Thực hiện lưu lại bằng cách nhấn “OK”

  • Trong các Policy cần Block các cập nhật của Apple ta Enable tính năng “Application Control” và chọn Profile là “Block_apple_update” và lưu lại.