FortiGate có thể sử dụng LDAP server như một máy chủ chứng thực người dùng.

Đây là link hướng dẫn cấu hình chi tiết các bước cần thực hiện, để FortiGate có thể rút trích thông tin người dùng từ máy chủ LDAP, theo 2 cách Simple và Regular Binding

http://kb.fortinet.com/kb/viewAttachment.do?attachID=LDAP_Authentication_simple_binding.pdf&documentID=10963 


http://kb.fortinet.com/kb/viewAttachment.do?attachID=FortiGate_Troubleshooting_guide_v0.10.pdf&documentID=FD30679